(linie de finanțare aflată în consultare publică)

Această linie de finanțare vizează:

 • Promovarea dezvoltării economice rezilientă, durabilă și digitală în zonele rurale;
 • Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
 • Creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților neagricole existente;
 • Creșterea locurilor de muncă;
 • Creșterea veniturilor populației rurale;
 • Reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban;
 • Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.

Exemple de tipuri de investiții:

 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
  • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton;
  • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  • activităţi de prelucrare a produselor lemnoase;
  • industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente;
  • fabricare produse electrice, electronice;
 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
  • servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice;
  • servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit;
  • activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice;
  • servicii tehnice, administrative, etc.
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului

 

Valoarea sprijinului nerambursabil:

 • Este de minim 10 000 euro – maxim 200 000 euro, cu respectarea condițiilor ajutorului de minimis;
 • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Poate fi de 90% dacă se desfășoară activități de producție;

Acordarea finanțării:

 • prima tranşă – avans de 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă: numai după avizarea unei achiziții de către AFIR și pe baza unei garanții financiare

 

Solicitanți eligibili:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrate în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția PFA
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural și nou-înființate din mediul rural
 • Forma de organizare poate fi: PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL (inclusiv SRL-D), societate agricolă, societate cooperativă agricolă de gradul 1, societate cooperativă meșteșugărească și de consum, cooperativă agricolă de gradul 1.

 

Condiții pentru accesare:

 • Sediul social al solicitantului să fie în mediul rural
 • Capacitate de a asigura co-finanțarea investiției
 • Viabilitatea economică a investiției să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice
 • Întreprinderea să nu fie în dificultate
 • Investiția să fie precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
 • Condiții pentru CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping: capacitatea de cazare construită/modernizată maximă este de 3-4 locuri/căsuță, fără a limita numărul de căsuțe, plus maxim 1 bungalow.
 • Proiectul poate include minim 1 maxim 5 coduri CAEN, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.

 

Condiții de implementare:

 • Activele corporale și necorporale trebuie incluse în categoria activelor proprii și utilizate min 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.
 • Durata de execuție a contractului de finanțare:
  • 36 de luni pentru investiții cu construcții montaj
  • 24 de luni pentru achiziții simple de bunuri / utilaje, instalații, echipamente și dotări noi
 • Achizițiile de servicii, bunuri cu sau fără montaj și de execuție lucrări se derulează online pe site-ul www.afir.info

Cheltuieli eligibile specifice:

 • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;

Cheltuielile legate de achiziția în leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar și prevede obligația beneficiarului de a cumpara bunurile respective la expirarea contractului de leasing.

 • Achiziția de mijloace de transport specializate: ambulanță umană, autospecială pentru salubrizare, mașină special pentru intervenții prevăzută cu nacelă, autocisternă pentru produse nealimentare, mașină de măturat carosabilul, auto betonieră, autovidanjă, utilaj pentru împrăștiere material antiderapant, mijloc de transport de agreement; ambulanța veterinară, mașina de transport funerar și ambarcațiunile sunt eligibile în anumite condiții.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul nr. 1305-/2013;
 • sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;
 • sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
 • sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

Costurile generale ale proiectului pentru trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

 

Selecția proiectului

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/ pre-scoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte.

Selecția se face în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Punctaj minim: 15 puncte

 

Principii și criterii de selecție:

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj  
1 Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole 5 p  
1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.
*  în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri  limitrofe acestuia
 5 p  
2 Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare) 10 p  
2.1 Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare).  10 p  
3 Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității Max. 10 p  
3.1 Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitate.  10 p  
3.2 Criteriul prioritizării proiectelor care au ca obiectiv servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software, conform prioritizării din Anexa 7  5 p  
4 Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului Max. 10 p  
4.1 Criteriul prioritizării proiectelor care propun cel puțin o acțiune care vizează protecția mediului. 10 p
4.2 Criteriul prioritizării proiectelor care au ca scop acțiunide protecția mediului, conform prioritizării din Anexa 7 (ex: reciclare, fabricare peleți etc.) 5 p
5 Principiul prioritizării activităților de producție Max. 25 p  
5.1. Proiecte ce vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, activități care la nivel național înregistrează o balanța negativă. 25 p  
5.2. Alte activități de producție. 20 p  
6 Principiul stimulării activităților turistice și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat Max. 15 p  
6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/ sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat.
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 7 puncte.

·      Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 7 pct

·      Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 5 pct

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte.

·      Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 15 pct

·      Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 10 pct

15 p  
6.2 Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor şi agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat.
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.

·      Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 5 pct

·      Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 3 pct

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.

·      Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 10 pct

·      Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 7 pct

 10 p  
7 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice Max. 10 p  
7.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)  10 p  
7.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)  5 p  
8 Principiul accesului la finanțare – în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2). 10 p  
8.1 Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2).  10 p  
9 Principiul maturității proiectului – în sensul depunerii documentației pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, la depunerea cererii de finanțare 5 p  
9.1. Solicitanții au depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.)  5 p  
TOTAL 100 p  

 

Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face în ordinea următoarelor priorități:

 1. Proiecte care propun activități de producție, punctate la CS 5.1
 2. Proiecte care propun activități de producție, punctate la CS 5.2
 3. Proiecte care propun acțiuni de protecția mediului, punctate la CS 4.2
 4. Proiecte care propun acțiuni de protecția mediului, punctate la CS 4.1
 5. Proiecte care propun servicii IT, punctate la CS 3.2
 6. Proiecte care propun servicii IT, punctate la CS 3.1
 7. Valoarea nerambursabilă a proiectului, în sensul prioritizării proiectelor cu valoarea nerambursabilă cea mai mică.

Încadrarea unui cod CAEN in sectoare cu potenţial de crestere şi/ sau criterii de departajare se face conform Anexei 7 – Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul submăsurii 6.4.