Programul Educație și Ocupare
Denumirea apelului de finanțare: ”Competențe digitale pe piața muncii”
***perioada de depunere: 28.05 – 23.08.2024

Acest apel de finanțare vizează programe de formare în vederea dobândirii de competențe digitale, structurate pe niveluri, bazate pe o evaluare inițială individuală.

Bugetul proiectului: 201.000 – 1.000.000 euro, curs valutar 1 euro = 4,9759 lei

Acordarea finanțării se face pe bază de cerere de prefinanțare, cerere de plată și cerere de rambursare.

Contribuția proprie: 5% pentru SRL-uri, 0% pentru ONG-uri

Alocarea financiară totală: 93.198.530,00 euro, pentru toate regiunile de dezvoltare, din care alocarea financiară pentru Regiunea București-Ilfov este de 9.375.000,00 euro
Proiectul se poate derula într-una sau mai multe din regiunile mai puțin dezvoltate sau la nivelul regiunii dezvoltate București-Ilfov.

Solicitanți / Parteneri eligibili:
– Furnizori de formare profesională continuă autorizați, publici și privați
Proiectele pot fi implementate de o singură organizație eligibilă sau de un parteneriat format din 2 sau mai multe organizații eligibile.
Grup țintă eligibil: min 500 de angajați cu CIM, între 18 și 64 de ani, inclusiv persoane care ocupă poziții de management, din întreprinderi publice și private, mai puțin administratorii / reprezentanții legali
***nu sunt eligibili angajații organizațiilor care aplică la acest apel de finanțare
Criterii de evaluare pentru punctaj suplimentar:
– Grupul țintă să conțină peste 600 de persoane eligibile
– Min 15% din GT participă la un curs autorizat
– Peste 90% dintre cursanți finalizează formarea cu certificat
Rezultatele așteptate
– Persoane din grupul țintă care participă la un program de formare profesională
– Persoane care obțin un certificat de calificare / absolvire cu recunoaștere națională și cu recunoaștere la nivel de întreprindere
Durata proiectului: max. 36 de luni

Activități eligibile:
A0. Realizarea analizei de nevoi inițiale în vederea identificării necesarului de formare profesională din perspectiva nevoilor pieței muncii – activitate obligatorie

A1. Evaluarea inițială a competențelor digitale ale grupului țintă la intrarea în operațiune – activitate relevantă și obligatorie

A2. Furnizarea de programe de formare profesională în vederea dobândirii de competențe digitale – activitate relevantă și obligatorie
= programe de calificare de nivel 2-4, programe de inițiere într-o calificare, programe de specializare și perfecționare, programe de formare în competențe cheie, finalizate cu certificate cu recunoaștere națională / la nivel de angajator / internațională
!!! Cursurile trebuie să sprijine dobândirea competențelor specifice Cadrului European pentru Competențele Digitale (DigComp).

Activitățile 1 și 2 vor avea alocat min 50% din bugetul proiectului.

Cheltuieli eligibile:
– Cheltuieli salariale – echipa de management și implementare (salarii nete și contribuții)
– Cheltuieli cu deplasarea personalului și a grupului țintă
– Cheltuieli cu servicii specializate pentru care solicitantul / partenerul/ii nu are/au expertiza sau capacitatea necesară
– Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare
– Cheltuieli cu achiziția de materii prime, materiale consumabile și alte produse similare necesare proiectului
– Cheltuieli cu hrana pentru participanți la activitățile proiectului
– Cheltuieli cu închirierea: spații, echipamente, vehicule, diverse bunuri
– Cheltuieli de leasing fără achiziție
– Cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv IT, mobilier – 15% din cheltuielile directe
– Subvenții pentru participanți pe perioada derulării cursurilor
– Cheltuieli indirecte – 15% din cheltuielile cu personalul

Modalitatea de obținere a finanțării:
Depunerea proiectului se face pe platforma MySMIS2021 / SMIS2021+
Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor.
Punctajul minim este de 70 de puncte.