(linie de finanțare în consultare publică)

Această linie de finanțare vizează:

 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de producție;
 • Digitalizarea activităților din mediul rural;
 • Încurajarea acțiunilor de protecție a mediului.

 

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).

 

Valoarea sprijinului nerambursabil:

 • este de 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.
 • se acordă în baza unui Plan de afaceri;
 • se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1407/ 2013;
 • se acordă în baza prevederilor Ordinului MADR nr. 1731/ 2015;
 • nu trebuie să depăşească 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

 

Acordarea finanțării:

 • prima tranşă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare
 • a doua tranşă – 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.

 

Solicitanți eligibili:

 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural (minim PFA);
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au mai desfășurat activități până la momentul depunerii acesteia.
 • Forma de organizare poate fi: PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL (inclusiv SRL-D), societate agricolă, cooperativă agricolă.

La depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul trebuie sa fie înregistrat la ONRC ca micro-întreprindere/ întreprindere mică cu sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) pentru care se solicită finanțare, în mediul rural.

Dacă solicitantul este înființat, rezultatul financiar pe ultimii 3 ani, după caz, trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepție: rezultatul poate fi negativ pentru solicitantul înființat în anul 2020.

 

Condiții pentru accesare:

 • Se poate propune realizarea de activități aferente a unui cod CAEN până la maximum 5 coduri CAEN înregistrate la Registrul Comerțului, autorizate sau neautorizate. În situația în care solicitantul propune realizarea de activități aferente mai multor coduri CAEN, acestea trebuie să se completeze, dezvolte sau să se optimizeze reciproc.
 • Există o listă a codurilor CAEN eligibile și o listă a codurilor CAEN eligibile doar pentru dotare.
 • Un singur membru al unei gospodării agricole poate solicita sprijin pe sM 6.2.
 • Prezentarea unui plan de afaceri
 • Solicitantul are nevoie de semnătură electronică pentru depunerea cererii de finanțare.

 

Condiții pentru implementare:

 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie în mediul rural, iar activitatea va fi desfășurată în mediul rural (Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.)
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 • Perioada de implementare: maximum 33 de luni de la încheierea contractului de finanțare până la data depunerii dosarului pentru a doua tranșă de plată.
 • Durata de execuție a contractului: max 36 de luni: 33 de luni de la semnarea contractului până la depunerea cererii de a doua tranșă + 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de-a doua tranșă de plată.
 • Perioada de monitorizare a proiectului: 3 ani de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă.
 • Procentul de comercializare a producției/serviciilor să fie minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată.
 • Se va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după încetarea acordării sprijinului, pe perioada de monitorizare (3 ani).
 • Modificarea amplasamentului se poate realizare numai în cadrul aceluiași UAT.
 • Beneficiarul trebuie să prezinte toate autorizații solicitate înainte de a doua tranșă, în caz contrar proiectul devine neeligibil.

Cheltuielile sunt eligibile în măsura în care servesc activităților corespunzătoare codului/codurilor CAEN din planul de afaceri.

Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Achiziția de terenuri: max 10% din valoarea sprijinului acordat, cu precizarea localității
 • Achiziția unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție – max 10% din valoarea sprijinului acordat.
 • Mijloace de transport: ambulanța umană, autospecială pentru salubrizare, mașină specializată pentru intervenții prevăzută cu nacelă, autocisternă pentru produse nealimentare, mașină de măturat carosabilul, auto betonieră, autovidanjă, utilaj pentru împrăștiere material antiderapant, mijloc de transport de agrement. Ambulanța veterinară și mașina de transport funerar sunt eligibile cu anumite condiții.
 • Ambarcațiunile sunt eligibile doar pentru proiecte cu CAEN 5520, 5530, 7721, 9312, 9329
 • Echipamente de agrement
 • Căsuțe și bungalow-uri pentru cod CAEN 5530 (rulotele nu sunt eligibile)

Tipuri de cheltuieli neeligibile:

 • Utilaje și echipamente agricole
 • Înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri
 • Domeniile exceptate cf Ordinului MADRS 1731/2015

 

Selecția proiectului

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/ pre-scoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte.

Selecția se face în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Punctaj minim: 15 puncte

 

Principii și criterii de selecție:

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj
1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole 5 p
1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).

* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri  limitrofe acesteia.

5 p
2. Principiul prioritizării activităților de producție Max. 15  p
2.1. Proiecte ce vizează activități de producție  în conformitate cu Anexa 7, activități care la nivel național înregistrează o balanță negativă

2.2. Alte activități de producție

15 p

 

10 p

3. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare); 20 p

 

3.1 Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) 20 p
4. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității Max. 15  p

 

4.1 Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitatea din planul de afaceri 15 p
4.2 Criteriul prioritizării proiectelor care propun spre finanțare  activități  de ”servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software, conform prioritizarii din Anexa 7 10 p
5. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului Max. 10  p

 

5.1 Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care își propun cel puțin un obiectiv specific care vizează protecția mediului

5.2 Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care propun spre finantare  activitati care vizează protectia mediului (ex reciclare, fabricare peleți), conform prioritizarii din Anexa 7

10 p

 

5 p

6. Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat Max. 25 p

 

6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte:

·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 15 pct

·          Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 10 pct

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte.

·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 25 pct

·          Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 20 pct

25 p
6.2 Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.

·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 10 pct

·          Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 7 pct

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte.

·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 15 pct

Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 12

15 p
7. Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au  beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2); 10 p
7.1. Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2) 10 p
TOTAL 100 p