Perioadă pentru depunerea proiectelor: 18.08.2023, ora 16.00 – 27.11.2023, ora 16.00.

Acţiuni sprijinite în cadrul apelului

Prezentele apeluri de proiecte vizează creșterea ratei de participare a studenţilor înmatriculați într-un program de nivel ISCED 6-8 la programele de învăţare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri, etc.) prin intermediul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii universitare terțiare.

Valoarea finanțării: între 201.000 euro – 1.000.000 euro

Acordarea finanțării se face pe bază de cerere de prefinanțare, cerere de plată și cerere de rambursare.

Bugetul alocat apelurilor de proiecte este de 68.966.912,00 euro, din care:
 pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru), suma totală disponibilă este de 62.029.412,00 euro
 pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 6.937.500,00 euro

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte solicitanții/partenerii eligibili sunt:
❖ Instituţii de învăţământ superior publice sau private, acreditate
❖ Angajatori publici sau privați
În cadrul acestor apeluri de proiecte, nu sunt eligibili partenerii transnaționali.

Grup țintă vizat de apelul de proiecte:

– Studenți (înmatriculați într-un program de nivel ISCED 6-8 )
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii, la data intrării în operațiune:
❖ sunt înmatriculați ca studenți in instituții de învățământ superior acreditate (publice sau private) într-un program de nivel ISCED 6-8
❖ au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani
❖ au domiciliul în regiunea vizată de proiect

Studenții pot participa la stagii de practică desfășurate în România (în oricare dintre regiunile de dezvoltare) sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Numărul minim de persoane incluse în grupul țintă, pentru o operațiune, este de 200 de persoane încadrate în categoria de grup țintă Studenți (ISCED 6 – 8).
Se acordă punctaj suplimentar pentru grup țintă peste 250 de persoane.

Durata proiectului: max. 24 de luni

Activități eligibile:

Activitatea 1 – Implementarea de programe de formare/educaționale pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, în vederea adaptării competențelor și calificărilor legate de mediu, climă, energie, economia circulară și bioeconomie si pentru dobândirea competențelor cerute de sectoarele legate de tranziția climatică (producția de energie regenerabilă și stimularea angajării tinerilor în sectoarele de producție de energie regenerabilă, reparații și întreținere a produselor (activitate relevantă)

Activitatea 2 – Dezvoltarea și sprijinirea parteneriatelor sustenabile dintre instituțiile de învăţământ superior și potențialii angajatori care să faciliteze inserția socio-profesională a viitorilor absolvenți, prin stagii de practică de specialitate, programe de internship, programe de învățare la locul de muncă (inclusiv prin finanțarea mobilităților), sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii, inclusiv prin formarea de competențe socio-emoționale (workshopuri, sesiuni de coaching etc.) în vederea corelării sistemului de învățământ superior cu nevoile pieței muncii (activitate relevantă și obligatorie)
Activitatea 3 – Susținerea angajabilității absolvenților de învățământ terțiar prin realizarea de analize în vederea anticipării unor nevoi orizontale de dezvoltare a ofertei educaționale (ex.: AI, digitalizare, big data, competențe verzi etc.) (activitate relevantă)

Cheltuieli eligibile:
• Cheltuieli salariale
• Cheltuieli cu deplasarea personalului și a grupului țintă
• Cheltuieli cu servicii – consultanţă şi expertiză; organizare de evenimente şi cursuri de formare
• Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului
• Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și imobile; obiecte de inventar, materii prime, materiale, inclusiv materiale consumabile
• Cheltuieli cu hrana
• Cheltuieli cu subvenții/burse/premii – Indemnizație de participare la stagiul de practică
• Cheltuieli cu închirierea: spații, echipamente, vehicule, diverse bunuri
• Cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv IT, mobilier
• Cheltuieli indirecte

Modalitatea de obținere a finanțării:
Depunerea proiectului se face pe platforma MySMIS2021 / SMIS2021+
Punctajul minim este de 70 de puncte.