Perioadă pentru depunerea proiectelor: 18.08.2023, ora 16.00 – 27.11.2023, ora 16.00.

Acţiuni sprijinite în cadrul apelului
Prezentele apeluri de proiecte vizează sprijinirea atingerii obiectivului specific ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“ prin asigurarea de sprijin financiar sub-formă de grant nerambursabil în vederea implementării și parcurgerii de către elevii înmatriculați în învățământul profesional și tehnic inclusiv dual a programelor de pregătire practică în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

Valoarea finanțării: 201.000 – 500.000 euro

Acordarea finanțării se face pe bază de cerere de prefinanțare, cerere de plată și cerere de rambursare.
Contribuția proprie – în funcție de forma juridică a organizației care aplică
Alocarea financiară totală: Alocarea financiară a apelurilor de proiecte este de 102.375.582,35 euro (contribuția UE+ contribuția națională)

Solicitanți eligibili:
❖ Instituții de învățământ gimnazial, liceal și profesional și postliceal (nivel ISCED 02, 03 și respectiv 04)
❖ Structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației
❖ Parteneri de practică publici sau privați:
În categoria partenerilor de practică se poate încadra orice entitate care respectă regulile generale de eligibilitate și care se încadrează în definiția partenerului de practică stipulată în Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenţilor. Ca de exemplu, fără a ne limita:
❖ Angajatori
❖ Asociații profesionale
❖ Camere de comerț și industrie
❖ Organizații sindicale și patronale
❖ ONG-uri (asociații și fundații)
❖ Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
❖ Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale

Grup țintă vizat de apelul de proiecte:
❖ Elevi din învățământul profesional și tehnic;
❖ Elevi din învățământul dual
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă, la data intrării în operațiune, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
❖ au vârsta de până în 29 de ani la data intrării în operațiune;
❖ sunt înmatriculați ca elevi în învățământul profesional și tehnic inclusiv dual la o unitate școlară din sistemul național de educație membră a parteneriatului ce implementează proiectul;
❖ au domiciliul in regiunea/regiunile de dezvoltare vizate de proiect;
❖ unitatea școlară unde este înmatriculat elevul este în regiunea/una din regiunile de implementare a proiectului.

Grupul țintă eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte include numai persoane cu domiciliul legal în România.

Numărul minim de persoane incluse în grupul țintă, pentru o operațiune, este de 200 de persoane încadrate în categoria de grup țintă elevi din învățământul profesional și tehnic inclusiv dual, atât pentru proiectele ce vizează una sau mai multe regiuni mai puțin dezvoltate (Centru; Sud Muntenia; Sud Est; Nord Est; Nord Vest; Vest; Sud Vest Oltenia) cât și pentru proiectele ce vizează regiunea mai dezvoltată București Ilfov.
Valoare tintă minimă asumată: 80% din valoarea asumată a indicatorului de realizare (indicator de realizare = minim 200 persoane din grupul ţintă)

Stagiul de practică se poate desfășura și la angajatori din oricare dintre regiunile de dezvoltare ale României (atât regiuni mai puțin dezvoltate, cât și regiunea București-Ilfov) indiferent de regiunea în care grupul ținta își are domiciliul.

Durata proiectului: max. 36 de luni

Activități eligibile:
Activitatea 1 – Acțiuni care vizează programe de învățare la locul de muncă (activitate obligatorie) – buget alocat minim 50% din bugetul total eligibil al proiectului
Activitatea 2: Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă (activitate relevantă)

Cheltuieli eligibile:
– Cheltuieli salariale
– Cheltuieli cu deplasarea personalului și a grupului țintă
– Cheltuieli cu servicii – consultanţă şi expertiză; organizare de evenimente şi cursuri de formare
– Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizații/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului
– Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și imobile; obiecte de inventar, materii prime, materiale, inclusiv materiale consumabile
– Cheltuieli cu hrana
– Cheltuieli cu subvenții/burse/premii
– Indemnizație de participare la stagiul de practică
– Premii în cadrul unor concursuri
– Cheltuieli cu închirierea: spații, echipamente, vehicule, diverse bunuri
– Cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv IT, mobilier
– Cheltuieli indirecte

Modalitatea de obținere a finanțării:

Depunerea proiectului se face pe platforma MySMIS2021 / SMIS2021+
Punctajul minim este de 70 de puncte.