Zona vizată – județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu – mediul urban

Scopul apelului de finanțare: susținerea creșterii accelerate a microîntreprinderilor, inclusiv firme noi, în sectoarele de specializare inteligentă din Regiunea Centru, prin creșterea capacităților tehnologice, ceea ce va conduce la o îmbunătățire semnificativă a capacităților tehnice, industriale sau organizaționale de a gestiona dezvoltarea de produse sau servicii, precum și susținerea achiziției de competențe prin accesarea de programe de formare specifice pentru personalul implicat în operaționalizarea investiției finanțate prin proiect.

Perioada de depunere: 20.02.2024 – 20.05.2024

Activități sprijinite:
A. Activități aferente activității de bază – trebuie să aibă 50% din buget
– Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii, inclusiv utilități generale aferente
– Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobiliere, echipamente informatice, echipamente de birotică
– Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/iile de activitate vizat/e de proiect
– Activități de instruire a angajaților: instruire specifică, abilități tehnice, abilități de management, abilități antreprenoriale, abilități ”verzi”, alte abilități și competențe pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
– investiții în procese de producție ecologice și de utilizare eficientă a resurselor
B. Activități conexe:
– Proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare
– Managementul implementării proiectului
– Auditul financiar al proiectului
– Publicitate și informare aferente proiectului

Precizări importante: Investiția trebuie să cuprindă active corporale și să conțină investiții în achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje. Investiția în active necorporale nu este obligatorie.
Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active corporale ori lucrări de construcție.
Proiectul trebuie să includă obligatoriu o investiție în active corporale. Investiția în active necorporale nu este obligatorie. Proiectul trebuie să includă obligatoriu investiții în achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv inovative.

Categorii de cheltuieli eligibile:

1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: Amenajarea terenului, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: studii, obținerea de. Avize, acorduri și autorizații, proiectare și ingineri, consultanță, asistență tehnică – 7% din valoarea eligibilă pentru proiecte care implică construcții sau 5% din valoarea eligibilă pentru proiecte care nu implică construcții
4. Cheltuielile pentru investiția de bază: construcții și instalații, montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, dotări, active necorporale
5. Alte cheltuieli aferente investiției de bază: organizare de șantier, comisioane, cote, taxe necesare investiției, cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor)
6. Cheltuieli de informare și publicitate – max 7500 lei fără TVA
7. Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern – max 5000 lei/trimestru fără TVA
8. Cheltuieli pentru instruirea angajaților – max 25% din investiția în echipamente, fără a depăși 30.000 lei/proiect – 544,85 euro/angajat certificat

Bugetul alocat apelului de proiecte:
27.607.117 euro – alocarea financiară pentru toate proiectele care vor fi contracte, calculată la cursul valutar din februarie 2024 (luna lansării apelului de proiecte)

Valoarea eligibilă a proiectului:
Minim 25.000 euro
Maxim 200.000 euro
Excepție: start-up-urile care nu și-au desfășurat activitatea cel puțin un an fiscal integral, valoarea maximă a finanțării este de 100.000 euro.
Cursul valutar: februarie 2024
Aspecte privind managementul financiar: se vor utiliza mecanismele cererilor de plată, de rambursare și de prefinanțare.

Contribuția proprie a solicitantului: minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției

Modalitatea de depunere a proiectelor: proiectele se depun în sistemul informativ MySmis2021. Aceasta înseamnă deschiderea unui cont pe numele reprezentantului legal al firmei aplicante sau pe numele unei persoane împuternicite, care are semnătură electronică certificată.

Cerințe privind eligibilitatea solicitantului

1. Solicitantul este microîntreprindere cu vechime de max 3 ani la data depunerii proiectului, inclusiv nou înființată – număr mediu de salariați mai mic decât 10 și CA netă sau active totale de până la 2 milioane de euro.
Precizare: se iau în considerare și întreprinderile partenere și/sau legate pentru stabilirea statutului de microîntreprindere. Statutul trebuie păstrat până la data contractării.

2. La data 20.02.2024, solicitantul trebuie să aibă domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate și autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
Excepție: in cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze la ORC locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiției, la locul de implementare.
Precizare: investiția poate să vizeze mai multe clase CAEN, în măsura în care acestea formează un flux de producție unitar.

3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare sau profit net în anul fiscal 2023 sau în anul 2019. Nu a avut activitatea suspendată temporar.
Excepție: condiția privind desfășurarea activității pe o perioadă de cel puțin un an fiscal nu se aplică microîntreprinderilor înființate în anul 2024 și în 2023, iar condiția privind profitul nu se aplică microîntreprinderilor înființate în 2024.

4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în 2023 sau are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată la data depunerii CF. Aceasta condiție trebuie păstrata pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și monitorizare (3 ani după efectuarea plății finale)

5. Solicitantul sau reprezentantul legal nu se află în situațiile de excludere de la finanțare, atât la momentul depunerii CF, cât și perioada de evaluare, selecție și contractare

6. Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii CF și cel puțin 3 ani de la data efectuării plății finale: proprietate, concesiune, superficie – pentru orice tip de investiției, uzufruct, comodat sau închiriere/locațiune – doar pentru investiții fără lucrări de construcție

7. Solicitantul are capacitate financiară de a asigura contribuția proprie, finanțarea costurilor necesare, atât cele care se decontează, cât și altele necesare, cheltuielile de funcționare și întreținere a investițiilor în infrastructură sau investiții productive

Perioada de implementare a proiectului: 24 de luni – proiecte fără construcții sau 36 de luni – proiect care includ construcții, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Evaluarea proiectului: conform grilei de punctaj, proiectele vor fi ordonate în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Cererile depuse în prima lună și care au obținut 90 de puncte sunt propuse pentru finanțare dacă se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Cele depuse în luna a doua și care au obținut cel puțin 80 de puncte sunt propuse pentru finanțare dacă se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Iar cele depuse în luna a treia și care au obținut cel puțin 70 de puncte sunt propuse pentru finanțare dacă se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.
Departajarea proiectelor la punctaje egale se va face în funcție de punctajele obținute la următoarele criterii, în ordinea enumerată: 1, 3, 2, 4, 5.

Aspecte privind monitorizarea: beneficiarul va transmite trimestrial rapoarte de progres.