Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
***ghid aflat în consultare publică 31.07 – 23.08.2023​

Acțiuni eligibile:
• Dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat la nivelul IMM-urilor.
• Dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat la nivelul universităților și organizațiilor de CDI/ autorităților publice.
• Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 și a mecanismului de descoperire antreprenorială.

Cele opt domenii de specializare inteligentă, validate la nivelul regiunii Sud-Muntenia sunt:
• 1. Construcția de mașini, componente și echipamente de producție
• 2. Agricultura și industria alimentară
• 3. Turismul și identitatea culturală
• 4. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare
• 5. Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor
• 6. Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie
• 7. ITC
• 8. Sănătate


Rezultate așteptate:

– programe de formare profesionale realizate;
– competențe/ ocupații/ grupare de competențe.
Realizarea rezultatelor asumate este obligatorie în perioada de implementare.
Nu se accepta identificarea și cuantificarea în cadrul cererii de finanțare a altor rezultate în afară celor menționate.

Beneficiari eligibili:
a) Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
b) Universități publice și organizații publice de CDI
c) Coordonator RIS 3 (ADR Sud-Muntenia)

Cerințe generale privind eligibilitatea
• Locul de implementare a proiectului trebuie să fie în regiunea Sud-Muntenia.
• Prin proiect se propune un minimum de 50 de persoane instruite, pentru una sau mai multe competențe/ ocupații/ programe de formare profesională
• Durata unui proiect trebuie să fie de maximum 12 luni.
• Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile: 2%

Activități eligibile
• organizarea, derularea și finalizarea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare)

Cheltuieli eligibile:
• Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect)
• Cheltuieli salariale aferente participanților la formare:
• Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori
• Cheltuieli cu deplasarea pentru echipa de implementare a proiectului (lectori, formatori, speakeri, etc) implicată in implementarea proiectului
• Cheltuieli cu deplasarea pentru participanți – cursanți
• Cheltuieli pentru consultanță și expertiză
• Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare
• Cheltuieli cu taxe/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului
• Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile
• Cheltuieli cu achiziția de active necorporale
• Cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate

Praguri de punctaj:
 80 puncte pentru primele 60 de zile de la data de începere a depunerii proiectelor în cadrul apelului;
 75 puncte pentru cea de-a treia lună a apelului
 70 puncte pentru cea de-a patra lună a apelului.
Punctaj minim: 50 de puncte.

Valoarea finanțării: minimum 200.000 euro și maximum 500.000 euro

Buget disponibil: Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 5,882,352.95 euro, din care:
 FEDR – 5.000.000,00 euro, după cum urmează:
 Solicitanți eligibili IMM – 4.300.000,00 euro
 Solicitanți eligibili universități publice și organizații publice de CDI – 500.000,00 euro
 Solicitant eligibil coordonator RIS 3 – 200.000,00 euro
 Buget de Stat – 882.352,95 euro

Decontarea cheltuielilor se face prin mecanismul cererilor de plată şi a celor de rambursare.