Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă – Investiții productive IMM
Programul Tranziție Justă 2021-2027

Județele: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș

Scopul apelului de finanțare: sprijinirea acțiunilor privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Acțiunile privind investițiile productive în IMM trebuie să vizeze investiții inițiale.
Pentru fiecare județ sunt detaliate domeniile prioritizate conform Strategiei de specializare inteligentă – Anexa la Schema de măsuri de ajutor de stat și de minimis.

Investițiile vor viza crearea de locuri de muncă pentru:
– Persoane direct afectate de procesul de tranziție
– Tinerii cu vârsta de până la 29 de ani
– Persoanele cu vârsta de peste 55 de ani
– Femei
– Lucrători defavorizați și cu handicap

Perioada de depunere: 20.12.2023 – 20.03.2024

Activități și cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional

a. Investiții în active corporale – 85% din bugetul costurilor totale eligibile ale proiectului:
– lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție / prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente;
– achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport
– achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă sau adoptarea de tehnologii verzi. Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investiției.

b. Investiții în activități necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiției, alte drepturi și active similare – max 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale, cu excepția investiției în domeniul IT&C, unde ponderea poate fi de max 10%.

c. Activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse

Proiectul propus trebuie să cuprindă investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional – crearea, extindere, diversificare, schimbare fundamentală a procesului general de producție sau a prestării generare a serviciului/iilor vizat/e de investiții al unei unități existente, dotare spații.
Este opțională includerea investițiilor în active necorporale.

Activități și cheltuieli eligibile finanțabile prin ajutor de minimis – max 10% din valoarea eligibilă totală a investiției:

a. Activități de formare profesională pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create

b. Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului – max 7% din valoarea eligibilă totală a investiției

c. Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor, inclusiv taxele aferente

d. Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier

e. Activități de cercetare, dezvoltare, inovare

f. Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor

g. Informare și publicitate proiect, conform cerințelor finanțatorului

Bugetul alocat apelului de proiecte:
Gorj: 184.898,599 euro
Hunedoara (fără Valea Jiului): 131.969.559 euro
Valea Jiului: 48.965.578 euro
Dolj: 136.673.075 euro
Galați: 84.633.938 euro
Prahova: 104.525.370 euro
Mureș: 83.903.737 euro

Valoarea eligibilă a proiectului:
Minimum 200.000 euro (995.080 lei) – maximum 8.000.000 euro (38.803.200 lei)

Contribuția proprie a solicitantului: în funcție de tipul de întreprindere (microîntreprindere / întreprindere mică / întreprindere mijlocie), de județ și de tipul de finanțare (ajutor de stat / ajutor de minimis), rata de cofinanțare poate fi 10% – 40%.

Modalitatea de depunere a proiectelor: proiectele se depun în sistemul informatic MySmis2021. Aceasta înseamnă deschiderea unui cont pe numele reprezentantului legal al firmei aplicante sau pe numele unei persoane împuternicite, care are semnătură electronică certificată.
Un solicitant poate depune O SINGURĂ CERERE de FINANȚARE.

Cerințe privind eligibilitatea solicitantului – începând cu data depunerii cererii de finanțare și pe întreg procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, monitorizare, durabilitate, cu excepțiile aferente

1. este societate comercială sau societate cooperatistă – întreprinderi mici sau mijlocii

2. a fost înființată cel târziu la 31.12.2021, nu a avut activitatea suspendată temporar în perioada 2022-2024

3. se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
Întreprindere mică = are 10-49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
Întreprindere mijlocie = are 50-249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
Analiza se face pe baza situațiilor fiscale inclusiv pentru întreprinderile partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă.

4. a înregistrat profit din exploatare în 2022

5. a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în 2022 și a fost menținut până la momentul contractării

6. se angajează să mărească numărul mediu de salariați și îl mențină cel puțin 3 ani de la plata finală în cadrul proiectului sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul. Numărul minim de locuri de muncă obligatoriu a fi realizat este de 1 loc de muncă nou creat la max 175.000 euro finanțare nerambursabilă solicitată

7. are capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie, finanțarea cheltuielilor neeligibile, si alte cheltuieli

8. și-a achitat obligațiile la stat

9. deține dreptul de proprietate sau alte drepturi reale principale asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare

10. are deja domeniul de activitate pentru care solicită finanțare, înscris în obiectul de activitate și autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
Excepție: pentru proiectului care presupun înființarea unui sediu secundar ori activitatea într-un nou domeniu de activitate, solicitantul se va angaja să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru până la finalizarea implementării proiectului.

11. Investiția se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele categorii și nu a fost demarată înainte de depunerea cererii de finanțare:
– Crearea unei noi unități de producție și/sau servicii
– Extinderea capacității unei unități existente
– Diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate
– O schimbare fundamentală a procesului general de producție

12. Solicitantul are deja locul de implementare înregistrat ca sediu principal sau secundar în zona vizată de apel.
Excepție: pentru situația înființării unui sediu secundar ca urmare a investiției, solicitantul se angajează să înregistreze locul de implementare ca sediu principal/secundar până la finalizarea implementării proiectului.

13. Nu se află în situațiile de excludere de la finanțare, inclusiv pentru reprezentantul legal

Perioada de implementare a proiectului: 12 luni pentru proiectele care prevăd exclusiv achiziția de echipamente și 24 de luni pentru proiectele care implică realizarea de lucrări de construire pentru care este necesară emiterea autorizației de construire, până la cel târziu 31.12.2029. La perioada de implementare se adaugă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Evaluarea proiectului: se va realiza în ordinea depunerii proiectelor. Proiectele care ating sau depășesc 75 de puncte și se încadrează în bugetul aferent apelului de finanțare por fi introduse direct în etapa de verificare contractuală, în ordinea finalizării evaluărilor.

Aspecte privind monitorizarea:
Activitățile se vor menține pe o perioadă de 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de state, oricare intervine ultimul.