Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din Regiunea Sud-Muntenia

Zona vizată – județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman – mediul urban și mediul rural

Scopul apelului de finanțare: sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor și întreprinderilor mici care își desfășoară activitatea în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, sunt non agricole, din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora) și care solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile enumerate în anexa care face parte integrantă din ghidul de finanțare.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 15.03.2024 – 14.06.2024

Activități sprijinite:
• Investiții în active corporale
– Construcția, extinderea spațiilor de producție sau prestare de servicii, inclusiv utilități generale aferente
– Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, dotări încadrate în categoria mijloacelor fixe: mobiliere, echipamente informatice, echipamente de birotică
– Achiziționarea de instalații / echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
• Activități specifice economiei circulare
• Activități specifice internaționalizării
• Activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/serviciilor
• Activități de digitalizare
• Investiții în active necorporale (opțional): brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/iile de activitate vizat/e de proiect
Precizare: nu sunt eligibile investiții doar în active necorporale. Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în activități de digitalizare. Nu sunt eligibile proiectele care propun lucrări pentru care nu este necesară autorizația de construire.

Categorii de cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: Amenajarea terenului, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: organizarea procedurilor de achiziție, consultanță – managementul proiectului și auditul financiar
4. Cheltuielile pentru investiția de bază: construcții și instalații, montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj sau nu, dotări, active necorporale
5. Alte cheltuieli aferente investiției de bază: organizare de șantier, comisioane, cote, taxe necesare investiției, cheltuieli diverse și neprevăzute (10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor)
6. Cheltuieli de informare și publicitate
7. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
8. Cheltuieli indirecte în cuantum de 5% din valoarea cheltuielilor directe

Bugetul alocat apelului de proiecte:
47.058.823,62 euro – alocarea financiară pentru toate proiectele care vor fi contracte
Prezentul apel de proiecte se supune regulilor privind ajutorul de minimis = valoarea totală a ajutorului de minimis ce poate fi acordată unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2022-2024) este de 200.000 de euro.

Valoarea eligibilă a proiectului:
Minim 50.000 euro
Maxim 200.000 euro
Managementul financiar – se pot accesa următoarele mecanisme de plată: cererea de prefinanțare în tranșe de max 10% din buget, cererea de plată și cererea de rambursare.

Contribuția proprie a solicitantului: minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției

Modalitatea de depunere a proiectelor: proiectele se depun în sistemul informativ MySmis2021. Aceasta înseamnă deschiderea unui cont pe numele reprezentantului legal al firmei solicitante a finanțării sau pe numele unei persoane împuternicite, care are semnătură electronică certificată.

Cerințe privind eligibilitatea solicitantului
1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici non agricole din mediul rural și din mediul urban (inclusiv satele aparținătoare acestora, care solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile – a se vedea anexa cu lista codurilor CAEN eligibile pentrru finanțare.
Precizare: se iau în considerare și întreprinderile partenere și/sau legate pentru stabilirea tipului de întreprindere. Statutul întreprinderii trebuie să fie eligibil pentru finanțare inclusiv la data semnării contractului de finanțare.
Microîntreprindere = are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri (CA) anuală netă sau deține active total de până la 2 milioane euro
Întreprindere mică = are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri (CA) anuală netă sau deține active total de până la 10 milioane euro

2. A desfășurat activitate începând cu data de 1 ianuarie 2022, nu a avut activitatea suspendată temporar în 2022 și 2023 și a înregistrat profit din exploatare în 2022.

3. La data 15.03.2024, solicitantul trebuie să aibă domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate.

4. La depunerea cererii de finanțare, trebuie să aibă locul de implementare înregistrat ca sediu principal sau secundar în Regiunea Sud-Muntenia.
Excepție: in cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru), solicitantul se va angaja ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze la ORC locul de implementare ca punct de lucru.

5. Are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție la locul de implementare a proiectului.
Excepție: în situația în care investiția presupune înființarea unui punct de lucru nou, solicitantul își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului
Precizare: investiția poate să vizeze mai multe clase CAEN, în măsura în care acestea formează un flux de producție unitar.

6. Să aibă capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie de min 10% la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și asigurarea costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare în vederea asigurării sustenabilității.

7. Solicitantul sau reprezentantul legal nu se află în situațiile de excludere de la finanțare, atât la momentul depunerii CF, cât și perioada de evaluare, selecție și contractare

8. Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii CF și cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale

9. Nu are obligații de plată nete neachitate la termen către bugetul de stat sau bugetul local și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal

10. Nu a realizat modificări conjucturale de natură să afecteze criteriul de eligibilitate a solicitantului, respectiv au realizat schimbări în structura acționariatului și/sau la nivelul administratorilor, inclusiv ca urmare a unei fuziuni, a unei achiziții sau divizări, după data publicării în consultare publică a GS.

Evaluarea proiectului: conform grilei de punctaj, fiecare proiect primește punctajul corespunzător. În cazul prezentului apel de proiecte se stabilesc următoarele praguri de excelență: 90 de puncte pentru primele 60 de zile ale apelului, 85 de puncte pentru cea de-a treia lună a apelului și 80 de puncte pentru cea de-a patra lună a apelului.
Selecția se va face astfel: cererile de finanțate depuse în primele 60 de zile calendaristice și care au obținut 90 de puncte vor fi contractate dacă se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară nu este acoperită, restul proiectelor vor fi contractate conform pragurilor de excelență menționate.
Departajarea la punctaje egale se va face în funcție de data și ora depunerii cererii de finanțare.

Aspecte privind monitorizarea:
– Trimestrial se depun rapoarte de progres, însoțite de documentele justificative.
– perioada de durabilitate este de 5 ani.