A fost publicat Ghidul pentru apelul Investiții în activități productive”, în consultare publică.

 

Apelul de proiecte pentru Investiții în activități productive” este unul competitiv, cu depunere la termen până la data închiderii apelului.

Competiția se va desfășura în cadrul platformei IMMRECOVER, iar proiectele câștigătoare vor fi transferate de către solicitanți în platforma MySmis în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării de către AMPOC.

Apelul va fi deschis timp de 5 zile calendaristice.

Activități eligibile:

 • Dotarea cu active corporale, necorporale;
 • Modernizarea spațiilor de producție / servicii – maxim 50% din valoarea proiectului. (exclus facilități de cazare CAEN 5520 și modernizarea de sedii de birouri sau alte investiții imobiliare)

Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de  358.384.803,64 euro, la cursul infoeuro din octombrie 2021.

Valoarea minimă a ajutorului de stat: 50.000 euro

Valoarea maximă a ajutorului de stat: 1.000.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 • 95% pentru micro întreprinderi;
 • 90% pentru întreprinderi mici;
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Finanțarea proiectelor se face prin următoarele mecanismele de finanțare: prefinanțare, plată, rambursare, conform OUG 40/2015 și HG 93/2016.

Achizițiile proiectului se fac în baza Legii 98/2016, HG 395/2016, Ordinul MFE 1284/2016, după caz.

Criterii de eligibilitate a solicitantului – IMM care îndeplinește condițiile:

 • Are înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
 • Este înființată până la data de 31.12.2018;
 • Nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic, activitățile nu sunt suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau orice altă situație similară;
 • Reprezentantul legal nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, nu a fost subiectul unei judecăți de tip res-judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau alte activități ilegale;
 • Nu este întreprindere aflată în dificultate în 2019;
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice în ultimii 5 ani pentru aceleași activități.
 • Nu a avut cifra de afaceri 0 (zero) pe 2020. (să nu fi avut activitatea suspendată pe toată perioada anului 2020)
 • Activează în sectoarele:

 

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

Clasa F – Construcții;

Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

Clasa H – Transport și depozitare;

Clasa I – Hoteluri și restaurante;

Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;

Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;

Clasa P– Învățământ;

Clasa Q – Sănătate și asistență socială;

Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;

Clasa S – Alte activități de servicii.

!!! Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie autorizat la momentul depunerii proiectului. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

 

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte  sunt următoarele:

a) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 40 puncte

 • ≥30% – 40 puncte;
 • ≥25 < 30% – 35 puncte
 • ≥20 < 25% – 30 puncte;
 • ≥15 < 20% – 25 puncte;
 • ≥10 < 15% – 20 puncte;
 • ≥5 < 10% – 15 puncte;
 • < 5% – proiect respins.

b) Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu- 40 puncte:

 • ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte
 • ≥80 < 90% – 35 puncte;
 • ≥70 < 80% – 30 puncte;
 • ≥60 < 70% – 25 puncte;
 • ≥50 < 60% – 20 puncte;
 • ≥40 < 50% – 15 puncte;
 • ≥30 < 40% – 10 puncte;
 • ≥20 < 30% – 5 puncte;
 • < 20% – proiect respins.

c) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte

d) Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte

 • DA – 5 puncte;
 • NU – 0 puncte

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:

 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% – 5 puncte;
 • < 10% 0 puncte;

 

Acordarea finanțării se va face pe criterii competitive pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 70 de puncte și nu au obținut 0 puncte la criteriile a) și b), până la epuizarea bugetului.

 

Criterii de departajare la punctaj egal:

 • Numărul de locuri de muncă nou create (calculate ca procent din valoarea de bază din 2019 și valoarea calculată în anul 3 de sustenabilitate);
 • Data și ora depunerii.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii;
 • Cheltuieli pentru consultanță – max 10% din valoarea proiectului: consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri); consultanță pentru managementul proiectului; consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică.
 • Cheltuieli pentru investiția de bază: dotări, active necorporale (max 20% din valoarea activelor corporale).
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare: max 5000 lei fără TVA. Cheltuielile de marketing și promovare nu sunt eligibile.
 • TVA nerecuperabilă este eligibilă.

Activități obligatorii, pentru care cheltuielile nu sunt eligibile:

 • Protecția datelor
 • Auditul final al proiectului

Vă stau la dispoziție cu informații suplimentare. Pentru programarea unei ședințe de consultanță, scrieți e-mail: free.time.consulting2020@gmail.com