PREZENTARE GENERALĂ

Granturile pentru investiții se acordă în conformitate cu OUG 130/2020 și OUG 174/2020, chiar dacă pe 29.10.2020 s-a promulgat Legea 220/2020 care face modificări actelor normative menționate.

Procedura de aplicare pentru accesarea granturilor de investiții a fost publicată vineri, 27 noiembrie 2020, seara, în jurul orei 18.00.

 

ASPECTE ESENȚIALE ALE GRANTULUI DE INVESTIȚII

Perioada de depunere a cererilor de finanțare:

Joi, 3 decembrie 2020 ora 10.00 – vineri, 29 ianuarie 2021 ora 20.00.

Lista domeniilor eligibile este cea publicată în Anexa 3 a OUG 130.

Cursul valutar la care se rambursează facturile în euro este cel din septembrie 2020.

Condiții de eligibilitate pentru beneficiari:

 • Să fie IMM-uri;
 • Societatile nu sunt supuse concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență. Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate.
 • Societatile nu sunt rezidente în scopuri fiscale sau sunt încorporate în temeiul legilor din jurisdicțiile care apar pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste; nu sunt controlate, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste, în funcție de proprietarul benefic, astfel cum este definită în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849; nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor non-cooperatiste și nu împart dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor cooperatiste.
 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea înregistrării electronice a formularului de înscriere;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte înregistrării electronice a formularului de înscriere;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării grantului pentru investiții;
 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul formularului de înscriere-plan de investiții (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea eligibilă a proiectului solicitat la finanțare. Obligativitatea asigurării procentelor minime de cofinanțare se calculează pentru locația implementării proiectelor de investiții și nu pentru sediul social. Pentru cazurile în care activitatea se desfășoară este la terți, locația implementării va fi la sediul social sau la unul din punctele de lucru.
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat (minim o ofertă de preț pentru fiecare element de cost).
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019.
 • nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.

Valoarea grantului de investiții: între 50.000 euro și 200.000 euro.

Beneficiarii contractelor de acordare a ajutorului de stat pentru investiții pot solicita decontarea valorii contractelor/cheltuielilor efectuate într-o singură tranșă prin mecanismul cererii de rambursare sau mecanismul cererii de plată.

Bugetul total alocat măsurii este în valoare totală de 550.000.000 euro, astfel:

Regiunea București – Ilfov este – 347.173.994 lei;

Regiunea Centru – 271.883.528 lei;

Regiunea Nord-Vest – 281.916.856 lei;

Regiunea Sud-Est – 292.343.648 lei;

Regiunea Sud-Vest – 235.488.120 lei;

Regiunea Nord-Est – 344.477.610 lei;

Regiunea Sud-Muntenia – 309.656.058 lei;

Regiunea Vest – 231.553.481 lei;

Cofinanțarea beneficiarului: minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea eligibilă a  proiectului de către beneficiarii care implementează proiectul de investiții în regiunea București-Ilfov.

Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor.

Pentru stabilirea procentului minim de cofinanțare locatia implementarii trebuie sa se afle în tipul de regiune pentru care s-a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare și monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat) locația implementării trebuie menținută în tipul de regiune pentru care s-a optat la depunerea cererii de finantare.

Cheltuieli eligibile:

 1. cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 2. cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 3. cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității.

Cheltuielile cu achiziția de active (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locaţiei de implementare stabilită prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect;
 2. activele au fost achiziţionate în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

Cheltuielile de consultanţă sunt eligible în limita a maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului dar nu mai mult de 10.000 lei.

Alte prevederi:

 • Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin schema de ajutor împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) iar polița să o cesioneze cu toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia, iar după rambursarea creditului cesionarea poliței se va face în favoarea AIMMAIPE.
 • Ordinea la contractare în cadrul măsurii se va face în ordinea punctajului obținut. Admiterea la finantare se va face în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiții on-line. La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de procentul cofinanțării, valoarea cifrei de afaceri și ordinea înscrierii aplicației.
 • Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia. Lista băncilor agreate este aici: Banca Transilvania, CEC Bank, BCR, BRD, Banca Românească, OTP Bank, Raiffeisen Bank.
 • Termenul maxim de semnare a contractelor de finanțare este 30.06.2021.
 • Derularea măsurii se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

a) O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, până la depunerea cererii de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data de 30.06.2022;

b) Perioada de 3 ani de monitorizare, începând cu anul următor acordării grantului.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 5 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform prezentei proceduri.

 • valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA.
 • beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel putin operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.
 • beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiția ca schimbarea să fie în locații similare celei pentru care a obținut punctaj la cofinanțare.
 • Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit notificarea privind acordul de principiu.
 • Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în contractul de finanțare. Nu se admit compensări între beneficiarii și furnizorii lor.

 

Punctajul cererii de finanțare este următorul:

 1. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) – 25 puncte

Indicatori economico-financiari:

 • RIR: <5% – 25 puncte
 • RIR:>=5,00% și <7,5% – 15 puncte
 • RIR:>=7,50% – 10 puncte

b1) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte

 • Peste 35% – 35 puncte
 • >=25% și <35% – 30 puncte
 • >=20% și <25% – 20 puncte
 • >15% și <20% – 10 puncte

b2) Pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov, criteriile privind cofinanțarea proiectelor de investiții – maxim 35 puncte se calculează după cum urmează:

 • Peste 45% – 35 puncte
 • >=40% și <45% – 30 puncte
 • >=35% și <40% – 20 puncte
 • >30% și <35% – 10 puncte

2. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare – 30 puncte

 • < =3 – 30 puncte
 • >3 și <=4 – 15 puncte
 • >4 – 5 puncte

În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu zero puncte.

3. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS – 10 puncte

 • Sold negativ – 10 puncte
 • Sold pozitiv – 0 puncte

*Pe baza datelor de la INS cu privire la valoarea exporturilor si importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ.