Denumirea programului de finanțare: Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară

Finanțator: Ministerul Economiei

Perioadă de depunere: 19 decembrie 2022 – 31.01.2023

Activități finanțate:
a) transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare;
b) dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;
c) înființarea și/sau dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum și acreditarea acestora, după caz;
d) înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor;
e) extinderea activităților de reciclare a deșeurilor;
f) crearea unei platforme electronice, unice la nivel național, care pe baza informaților introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător și cumpărător;
g) realizarea de centre de colectare și valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;
h) reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deșeului din care provin;
i) modernizarea instalațiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră – denumite în continuare GES, cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanți în raport cu linia tehnologică existentă;
j) introducerea/extinderea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință;
k) introducerea/extinderea producției de ambalaje care nu conțin plastic.

Valoarea finanțării: minimum 15.000 euro – maximum 200.000 euro; plata se va face eșalonat, în baza documentelor justificative, în perioada 2022-2025.

Contribuția proprie: 15% din bugetul proiectului care cuprinde doar cheltuieli eligibile

Alocarea financiară totală: 8 milioane euro pentru un număr estimat de 60 de beneficiari

Beneficiari eligibili: societăți comerciale și asociații / fundații / patronate care îndeplinesc următoarele condiții:
– Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
– Nu au datorii la bugetul de stat și / sau bugetul local, cu excepții;
– Nu sunt în dificultate;
– Îndeplinesc condițiile de accesare a ajutorului de minimis (max 200.000 euro în 3 ani fiscali consecutivi; se analizează ultimii 2 ani; se verifică statutul de întreprindere unică);
– Reprezentantul legal nu a fost suspus unei condamnări în ultimii 3 ani;
– Nu derulează activități în domeniile exceptate, cu excepții;
– Derulează activități în următoarele domenii:
11 – Fabricarea băuturilor
12 – Fabricarea produselor din tutun
13 – Fabricarea produselor textile
14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor; Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; preparare și vopsirea blănurilor
16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; Fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
17 – Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
19 – Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
21 – Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 – Industria metalurgică
25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
27 – Fabricarea echipamentelor electrice
28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
30 – Fabricarea altor mijloace de transport
31 – Fabricarea de mobilă
32 – Alte activități industriale
33 – Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
3831 – Demontarea/Dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9524 – Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc

Proiectele pot fi depuse de o singură organizație sau de mai multe organizații eligibile în parteneriat.

Cheltuieli eligibile:
a. Costurile investițiilor în active corporale și necorporale;
b. Costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma investiției realizate, după caz;
c. TVA nedeductibil.
Active corporale: cumpărare terenuri, utilaje, mașini (***mijloace de transport eligibile – doar cele utilizate pentru transportul deșeurilor / materiilor prime secundare / produsului finit), echipamente, instalații tehnologice, construcții și/sau închiriere terenuri, construcții – ***doar pentru anumite activități.
Active necorporale: brevete, licențe, know-how, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Grila de punctaj:
1. Activitățile prevăzute în OG 27/2022, art. 18 lit d), e), g), h), j), k) – 20 puncte
2. Activitățile prevăzute în OG 27/2022, art. 18, lit. c), f) – 15 puncte
3. Activitatile prevazute in OG 27/2022, art 18 lit. a), b), i) – 10 puncte
4. Număr locuri de muncă create – 5 puncte / loc de muncă creat, max 15 puncte
5. Creșterea cantității de materie primă secundară – 15 puncte
6. Creșterea gradului de reutilizare al produselor – 10 puncte
7. Prelungirea duratei de viață a produselor – 10 puncte
8. Scaderea emisiilor de CO2 pe lanțul valoric – 5 puncte