Finanțator / sursa de finanțare: Programul operațional Capital Uman

Obiectul programului de finanțare:

 

O.S.6.3. – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;

 

O.S.6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

 

Valoarea finanțării: 101 000 – 350 000 euro

Contribuția proprie: în funcție de categoria solicitantului / partenerului

Alocarea financiară totală: 1 920 000 euro pentru București-Ilfov și 13 120 000 euro pentru celelalte regiuni de dezvoltare ale României

Site / link: https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-educatie-nonformala-in-sistem-outdoor/

Perioada depunerii proiectelor: 27 octombrie ora 16.00– 27 decembrie 2021 ora 16.00

Beneficiari eligibili:

 • Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (organisme aflate în subordinea ME);
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • APL cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG

Proiectele se depun în parteneriat, constituit din două sau mai multe entități din categoria celor mai sus menționate.

Perioada de implementare: 18 luni

Activități eligibile:

În vederea îndeplinirii OS 6.3., va fi finanţată prin FSE implementarea următoarelor activități, desfășurate în sistem outdoor, pe nivelul ISCED al unității de învățământ:

 1. Activități de bază pentru programe de educație nonformală sau în sistem outdoor, activități activ-participative, interactive, centrate pe copii;
 2. Programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă;
 3. Activități educaționale orientate către dezvoltarea/obținerea de competențe;
 4. Activități de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea şi funcţiile motorii sub supraveghere şi prin interacţiune cu personalul);
 5. Programe și activități activ-participative educator/profesor – elev, pentru îmbunătățirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale, conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi de raţionare;
 6. Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi practice de bază necesare pentru utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină;
 7. Activități practice de observare/descoperire a cunoștintelor abia dobândite în educația formală;
 8. Activități interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcțional cu privire la înțelegerea/procesarea/folosirea rațională și asumată a noțiunilor acumulate în educația formală;
 9. Activități pregătitoare/ educative/de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional (copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa pregătitoare, copiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmează să intre la liceu) și activități care sprijină acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de învățământ;
 10. Programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer liber și alte activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de leadership etc;
 11. Programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;
 12. Programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, educație interculturală;
 13. Orice alt tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului vulnerabil și care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului școlar etc.

 

În vederea îndeplinirii OS 6.6, vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acțiuni:

 

 • Perfecționarea profesională specializată acreditată a resurselor umane pentru învățământul preuniversitar, în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității rome, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile dezavantajate socio-economic.

 

Modalitatea de obținere a finanțării:

Solicitantul va transmite cererea de finanțare și documentele anexe prin sistemul informativ MySmis.

După trecerea perioadei de evaluare, finanțatorul va publica lista proiectelor propuse pentru finanțare.

Finanțarea se va obține după semnarea contractului de finanțare, în tranșe de prefinanțare de maximum 10% din valoarea bugetului, cu obligația depunerii documentațiilor de justificare a cheltuirii banilor conform bugetului aprobat.

 

Pentru detalii: free.time.consulting2020@gmail.com