Vrei să înființezi o întreprindere socială în mediul RURAL cu 100.000 euro în mediul rural?

Pregătește-te, pentru că în 2024 vei avea această posibilitate.

Ce este o întreprindere socială = orice persoană juridică de drept privat care desfășoară activități în domeniul economiei sociale, care deține un atestat de întreprindere socială și respectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

Conform Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, pot fi întreprinderi sociale:
  a) societăţile cooperative care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
  b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
  e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) cooperativele agricole care funcţionează în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) orice alte categorii de persoane juridice, indiferent de domeniul de activitate, care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:
– acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
– alocă minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social şi rezervei statutare;
– se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
– aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi şi administratori asigurând niveluri de salarizare/remunerare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Procesul participării la activitățile proiectului:
Etapa I – 12 luni:

– Înscrierea beneficiarului (persoană fizică interesată) la unul dintre proiectele aflate în derularea, de către un administrator al schemei de minimis.
– Participarea activă la toate activitățile proiectului oferite gratuit în cadrul proiectului: absolvirea cursului Antreprenor în economia socială sau Manager de întreprindere socială, consiliere / consultanță antreprenorială, competiția planurilor de afaceri finalizată cu selectarea planurilor de afaceri pentru finanțare, înființarea entității ce urmează a fi atestată ca întreprindere socială și semnarea contractului de subvenție

Precizare 1: întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și după caz punctul/punctele de lucru în mediul rural, în regiunea/ile de dezvoltare în care se implementează proiectul.

Precizare 2: Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, inclusive PFA, PFI, II, IF, la data semnării contractului de subvenție.

Etapa a II-a – min 14 luni / max 18 luni = perioada de implementare a proiectului
– Obținerea atestatului de întreprindere socială în max. 4 luni de la semnarea contractului de subvenție
– Angajarea a min. 4 persoane cu cel puțin 4 ore/zi, CIM pe perioadă nedeterminată. Termenul maxim de angajare este la cel târziu 4 luni de la semnarea contractului de subvenție.

Precizare 1: În situația în care termenul de angajare (4 luni de la semnarea contractului de subvenție) nu este respectat, se va aplica o corecție financiară, după cum urmează:
 25% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 1 lună;
 50% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 2 luni;
 75% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 3 luni;
 100% din valoarea ajutorului financiar aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 4 luni, cu rezilierea contractului de subvenție.

Precizare 2: În situația în care termenul de de obținere a atestatului de întreprindere socială (4 luni de la semnarea contractului de subvenție) nu este respectat, se va aplica o corecție financiară, după cum urmează:
 25% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 1 lună;
 50% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 2 luni;
 75% din valoarea ajutorului financiar acordat aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 3 luni;
 100% din valoarea ajutorului financiar aferent planului de afaceri pentru o întârziere de maxim 4 luni, cu rezilierea contractului de subvenție.

Precizare 3: Persoanele angajate vor avea domiciliul/reședința în regiunea/ile de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul rural.
– Menținerea locurilor de muncă ocupate până la finalizarea etapei a II-a și minim 6 luni după finalizarea implementării proiectului.

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul Etapei a II-a.

Etapa a III-a – 6 luni = perioada de sustenabilitate a proiectului:
– Menținerea locurilor de muncă create în parametrii asumați prin planul de afacere: normă de lucru, nivel salarial, etc.

Precizare: Întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de min. 14 luni / maxim 18 luni în perioada de implementare (Etapa a II-a), la care se adaugă o perioadă minimă de 6 luni în perioada de sustenabilitate.
În situația în care o întreprindere nou creată îți încetează activitatea sau își pierde atestatul de întreprindere socială în perioada de sustenabilitate, aceasta are obligația de a restitui integral sumele primate cu titlu de ajutor de minimis.
În situația în care o întreprindere nou creată nu va menține ocuparea locurilor de muncă nou create în perioada de sustenabilitate, se vor aplica următoarele corecții financiare:
(număr luni de neocupare / număr luni de sustenabilitate – 1) x 100 / număr locuri de muncă asumate

Valoarea ajutorului de minimis: max 100.000 euro
Contribuția proprie a întreprinderii sociale: min. 10% din valoarea sprijinului financiar acordat (în bani). Pentru o contribuție proprie mai mare se vor obține punctaje suplimentare la competiția planurilor de afaceri.
Acordarea ajutorului de minimis se va face în max.3 tranșe, dintre care prima tranșă va fi de max. 50% din valoarea totală a finanțării nerambursabile.

***Persoanele fizice care înființează întreprinderi sociale nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, inclusiv PFA, PFI, II, IF, etc, la data semnării contractului de subvenție.

Număr de locuri de muncă create: 4 locuri de muncă nou create, cu min 4h/zi si CIM pe perioadă nedetereminată

Cheltuieli eligibile:
– Cheltuieli salariale: max. 216.000 lei
– Cheltuieli cu deplasarea personalului, inclusiv taxe și asigurări de călătorie
– Cheltuieli de achiziție a serviciilor specializate
– Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și mobile
– Închirierea de sedii și spații pentru desfășurarea activității, echipamente, vehicule, diverse bunuri
– Utilități, servicii de administrare a clădirilor
– Cheltuieli indirecte: max 15% din costurile directe cu personalul
– Alte cheltuieli specifice
– TVA nedeductibil

Vrei să te pregătești pentru acest apel de finanțare?
Ai nevoie de ajutor? Scrie-mi pe free.time.consulting2020@gmail.com și te voi ajuta cu drag.