Vineri, 24 iunie 2022, a fost lansată în consultare publică Procedura de implementare a Programului Femeia Manager 2022 (Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM – denumirea completă).

Finanțator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

Obiectul programului de finanțare: stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Valoarea finanțării:
– maximum 100.000 lei, care poate reprezenta max 95% din valoarea cheltuielilor eligibile: pentru aplicanții care creează și mențin 1 loc de muncă
– maximum 200.000 lei, care poate reprezenta max 95% din valoarea cheltuielilor eligibile: pentru aplicanții care creează și mențin 2 locuri de muncă
Acordarea finanțării se face pe baza cererii de rambursare. Decontarea se va face într-o singură tranșă, pe baza dovezilor de achitare integrală.

Contribuția proprie: minimum 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Alocarea financiară totală: 157.624.000 lei

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele condiții principale:
– sunt întreprinderi autonome, legate, partenere,
– cod CAEN eligibil și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare (lista este în grila de punctaj care poate fi descărcată AICI),
– cel puțin unul dintre asociați este femeie și deține cel puțin 50% din părțile sociale,
– nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică,
– asociații nu au avut calitatea de asociați în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil prin Start-up Nation sau Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor ori HoReca,
– fără datorii la bugetul de stat (inclusiv fără datorii eșalonate),
– creează cel puțin 1 loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și îl menține ocupat cel puțin 2 ani după momentul plății AFN;
– alte criterii generale de eligibilitate.

Cheltuieli eligibile:

a. Echipamente tehnologice – doar cele cuprinse în grupele 2.1, 2.2 și 2.3 din HG 2139/2044, inclusiv echipamente și sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie în care sunt incluse și autoturisme 100% electrice (minimum 5% din finanțare);

Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.

Pentru activitățile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu.

b. Achiziționarea de spații de lucru, producție și depozitare;

c. Mijloace de transport maximum 50.000 lei/autoturism/beneficiar, cu excepția activităților rent-a-car, școli de șoferi și transporturi cu taxi-uri (autoturismele electrice sunt exceptate de la valoarea maximă);

d. Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție;

e. Salarii, utilități, contabilitate, chirii – bareme maximale: 30.000 de lei pentru o finanțare de 100.000 de lei sau 60.000 de lei pentru o finanțare de 200.000 de lei;

f. Pachet digital (min 25.000 lei) – cheltuială obligatorie sub sancțiunea respingerii de la finanțare – care să una sau mai multe din următoarele cheltuieli: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft-softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronic, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;

g. Cursuri de antreprenoriat – max 5.000 de lei / persoană;

h. TVA nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA;

i. Consultanță pentru întocmire documentație și implementare, max 10.000 lei;

j. Două plăcuțe informative, max 500 lei;

k. Cheltuieli financiare aferente creditelor / garanțiilor pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Fiecare cheltuială trebuie să fie legată de fluxul activităților / subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare.

Perioada de derulare a proiectului:
Perioada de implementare este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.
Data maximă de implementare: 15 noiembrie 2023
Perioada de monitorizare: 3 ani, începând cu data plății finanțării

Modalitatea de obținere a finanțării:

Depunerea proiectului se face pe platforma https://granturi.imm.gov.ro. Toate documentele vor fi semnate electronic. De aceea este necesar ca beneficiarul să dețină o semnătură electronică.
Data de la care este activă pentru depunerea proiectului se comunică cu cel puțin 5 zile înainte. Aplicația va fi deschisă 30 de zile.
Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor, pe fiecare pilot de finanțare. Punctajul minim este de 50 de puncte.
La punctaje egale se vor aplica criteriile de departajare.

Mai multe detalii: 0752199471 sau office@elearning4you.ro