Finanțator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin PNRR

Obiectivul programului de finanțare: este de a sprijini digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și facilitând noi formule de lucru.

Valoarea finanțării:
– Între 20.000 și 30.000 de euro pentru microîntreprinderi;
– Între 20.000 și 50.00 de euro pentru întreprindere mică;
– Între 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Contribuția proprie: 10% pentru toate tipurile de întreprinderi, pondere calculată din valoarea totală de mai sus

Alocarea financiară totală: 347,50 milioane euro, echivalentul în lei la cursul Infoeuro aferent lunii noiembrie 2022: 1 euro = 4,9189 lei, din care
• 34,75 milioane euro pentru componenta 012 Servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale
• 312,75 milioane euro pentru componenta 010 Digitalizarea IMM-urilor
Bugetul este alocat diferențiat pe fiecare regiune de dezvoltare.

Număr de contracte de finanțare care se vor încheia: 5384 contracte de finanțare semnate

Calendarul orientativ privind apelul de proiecte:
• Dată publicare ghid: 15 decembrie 2022
• Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01 februarie 2023, ora 10.00
• Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 martie 2023, ora 24.00
• Perioadă etapă evaluare proiecte: 1 aprilie – 31 mai 2023
• Perioadă estimativă etapă I de semnare a contractelor: 30 iunie 2023
• Perioadă estimativă etapă II de semnare a contractelor: 31 august 2023

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii care îndeplinesc următoarele condiții:
– microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii înființate până la data de 31.12.2021;
– nu au avut activitatea întreruptă / suspendată în 2022;
– au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
– codul CAEN pe care se solicită finanțare a fost autorizat la data de 31 decembrie 2021
– se angajează să suporte cofinanțarea;
– nu sunt întreprinderi în dificultate;
– nu desfășoară activități neeligibile, conform programului;
– se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă min 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform DESI, după cum urmează:

o mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afacere (user diferit);
o utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
o deține vitează maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s
o vânzările online au reprezentat mai mult de 1% din CA și vânzările web B2C mai mult de 10% din vânzările web
o ulizează IoT
o utilizează cel puțin o rețea socială (cu anumite restricții)
o utilizează CRM
o cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare: software ca serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS) sau Infrastructură ca un serviciu (IaaS)
o utilizează tehnologia de Al
o cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet
o realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări
o utilizează două sau mai multe rețele sociale
– alte criterii generale de eligibilitate pentru firmă și pentru reprezentantul legal.

Firma aplicantă nu trebuie să fi desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate pe următoarele coduri CAEN:

5829 – Activități de editare a altor produse software;
6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 – Activități ale portalurilor web;
6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

!!! *** Un solicitant care are autorizat cel puțin unul dintre codurile CAEN de mai sus poate beneficia de finanțare pe un cod CAEN eligibil cu condiția asumării printr-o declarație că va prezenta un raport / adresă întocmită de un expert contabil – membru CCAR sau auditor financiar CAFR care va certifica că firma nu a avut încasări din activitățile specific codurilor CAEN enumerate mai sus.

!!! Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de solicitant, la momentul depunerii proiectului, contractării, implementării, precum și pe perioada derulării contractului de finanțare.

Cheltuieli eligibile:
a) servicii de consiliere / analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul (cu condiția ca soluțiile să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului)

b) hardware TIC, echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și alte dispositive și echipamente aferente, inclusive E-commerce, IoT, tehnologii blockchain, precum și instalare, configurare, punere în funcțiune

c) realizare rețea LAN / Wifi

d) achiziționare și/sau dezvoltare și/sau adaptare aplicații/licențe software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structure de date existente pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane, logistică, implementarea RPA, ERP, CRM, sisteme IoT și AI, tehnologii blockchain, soluții E-Commerce și integrarea acestora in BTP, după caz

e) website de prezentare firma

f) achiziționare / închiriere pe perioada de implementare și durabilitate a unui nume de domeniu nou

g) servicii de trecere a arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil

h) servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate

i) servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software / găzduire / rețele – implementare și durabilitate

j) auditare tehnică IT – entitățile nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile din proiect

k) instruirea personalului care va utilizare echipamentele – cheltuială obligatorie max 10% din valoarea finanțată. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate ANC.
Cheltuielile a) și j) cumulate nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.
TVA nu este eligibil dacă este deductibil.

Modalitatea de depunere a cererii de finanțare:
Depunerea proiectului se face pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro. Toate documentele vor fi semnate electronic. De aceea este necesar ca beneficiarul să dețină o semnătură electronică.

Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor. Punctajul minim este de 50 de puncte.

Criterii de punctare:
– rentabilitatea activității operaționale
– evoluția profitului operațional in 2021 față de 2020
– rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie
– impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei
– impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei
– punctaj suplimentar pentru următoarele domenii de activitate: industrie alimentară, industrie prelucrătoare, industrie auto, construcții, transport și distribuție, producție, servicii adresate populației, turism
– soldul balanței comerciale

La punctaje egale se va aplica criteriul de departajare – rentabilitatea activității operaționale în 2021, calculată la 3 zecimale.

Perioada de implementare a proiectului – 12 luni

Condiții de îndeplinit în perioada de implementare și de durabilitate de 5 ani:
• criteriile de intensitate digitală (minim 6 indicatori DESI) trebuie atinse în timpul implementării proiectului și menținute pe toată perioada de durabilitate;
• numărul de angajați în anul 5 de durabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din 2021 (în cazul în care numărul de angajați din 2021 a fost 0, atunci numărul de angajați din anul 5 trebuie să fie minimum 1);
• prezentarea unui Raport tehnic IT întocmit de un auditor independent / entitate care are ca domeniu principal de activitate consultanță în tehnologia informației care să certifice faptul că implementarea proiectului a condus la îndeplinirea criteriilor DESI asumate prin proiect – la ultima Cerere de transfer;
• implementarea proiectului se face în una sau mai multe locații de implementare din aceeași regiune de dezvoltare;
• Asigurarea activităților obligatorii de informare și publicitate.