Acest apel de finanțare vizează programe de actualizare a competențelor specifice ale angajaților ca urmare a evoluțiilor tehnologice rapide și a apariției de noi competențe prin acțiuni relevante pentru piața forței de muncă și care să faciliteze accesul la un loc de muncă sau păstrarea unui loc de muncă.

Perioada de depunere a proiectelor: 11.08 – 27.11.2023

Bugetul proiectului: 201.000 – 1.000.000 euro, 1 euro = 4,9638 lei
Activitățile 2 și 3 reprezintă activități de bază și vor cumula min 50% din bugetul proiectului.

Acordarea finanțării se face pe bază de cerere de prefinanțare, cerere de plată și cerere de rambursare.

Contribuția proprie: 5% pentru SRL-uri, 0% pentru ONG-uri

Alocarea financiară totală: 111.838.235,00 euro, pentru toate regiunile de dezvoltare, din care alocarea financiară pentru Regiunea București-Ilfov este de 11.250.000,00 euro
Proiectul se poate derula într-una sau mai multe din regiunile mai puțin dezvoltate sau la nivelul regiunii dezvoltate București-Ilfov.

Solicitanți / Parteneri eligibili:
– Furnizori de formare profesională continuă autorizați, publici și privați
– Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională, autorizați
Proiectele pot fi implementate de o singură organizație eligibilă sau de un un parteneriat format din 2 sau mai multe organizații eligibile.

Grup țintă eligibil: min 500 angajați cu CIM, între 18 și 64 de ani, inclusiv persoane care ocupă poziții de management (max 10% din grupul țintă), din întreprinderi publice și private, mai puțin administratorii / reprezentanții legali – pentru punctaj maxim, proiectul va include peste 600 de persoane.

Durata proiectului: max. 36 de luni

Activități eligibile:

A1. Organizarea și derularea de campanii de conștinetizare a angajatorilor și angajaților privind importanța participării la FPC – activitate relevantă

A2. Consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură directă cu dezvoltarea carierei și apariția de noi competențe pe piața muncii – activitate relevantă și obligatorie

A3. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajați, inclusiv persoane care ocupă funcții de management – activitate relevantă și obligatorie
= cursuri de inițiere / perfecționare / specializare / calificare, autorizate conform OG nr 129/2000 privind formarea profesională a adulților și / sau cursuri de formare profesională neautorizate; min 10% dintre absolvenți au finalizat un curs de calificare; max 50% pot urma un curs de dezvoltare a competențelor digitale

A4. Acțiuni inovative pentru creșterea participării la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de transfer de bune practici – activitate conexă (suport)
Exemple:
– activități care vizează creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cât și pentru oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de transfer de bune practici, pentru actualizarea competențelor specifice ale angajaților ca urmare a evoluțiilor tehnologice rapide și a apariției de noi competențe, etc;
– dezvoltarea de mecanisme care să anticipeze nevoile viitoare de competențe, atât la nivel de sector, cât și la nivelul operatorului economic.

Cheltuieli eligibile:
– Cheltuieli salariale – echipa de management și implementare (salarii nete și contribuții)
– Cheltuieli cu deplasarea personalului și a grupului țintă
– Cheltuieli cu servicii specializate pentru care solicitantul / partenerul/ii nu are/au expertiza sau capacitatea necesară
– Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare
– Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și imobile; obiecte de inventar, materii prime, materiale
– Cheltuieli cu hrana pentru participanți la activitățile proiectului
– Cheltuieli cu închirierea: spații, echipamente, vehicule, diverse bunuri
– Cheltuieli de leasing fără achiziție
– Cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv IT, mobilier – 15% din cheltuielile directe
– Subvenții pentru participanți pe perioada derulării cursurilor
– Cheltuieli indirecte – 15% din cheltuielile cu personalul

Modalitatea de obținere a finanțării:
Depunerea proiectului se face pe platforma MySMIS2021 / SMIS2021+
Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor.
Punctajul minim este de 70 de puncte.