Etapele accesării finanțării:

 1. Înscriere în grupul țintă al unui proiect ce urmează să se deruleze în regiunea de dezvoltare în care doriți să activați – vezi lista AICI
 2. Participarea și absolvirea cursului gratuit organizat în proiect: Antreprenor în economia socială sau Manager de întreprindere socială
 3. Participarea la alte activități ale proiectului
 4. Participarea la selecția planurilor de afaceri ce vor fi finanțare în cadrul proiectului
 5. Înființarea întreprinderii sociale și semnarea contractului de subvenție

 

Vor fi finanțate planuri de afaceri in limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

 

In cadrul prezentului apel de proiecte se va acorda o atentie deosebita infiintarii de întreprinderi sociale in domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole.

Codurile CAEN aferente prelucrării și comercializării produselor agricole sunt AICI.

Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:

 1. a) societăţile cooperative de gradul I;
 2. b) cooperativele de credit;
 3. c) asociaţiile şi fundaţiile;
 4. d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
 5. e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
 6. f) societăţile agricole (exclusiv pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agricole);
 7. g) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstreazăfaptul că activitatea desfăşurată are scop social,respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege,precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
 8. h) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială.

Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:

 • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
o alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;
 • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Obligații:

 • la nivelul fiecărui plan de afaceri, un minimum din persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate sa fie tineri NEETs şomeri din mediul rural, cu vârsta între 16 – 29 ani, deja înregistrați și profilați la AJOFM.
 • persoanele angajate vor avea domiciliul sau reședința în regiunea/regiunile de implementare.
 • locurile de muncă vor fi menținute încă 6 luni după finalizarea proiectului.

Bugetul:

a)  Ajutor de minimis de maximum 40.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;

b)  Ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro – minimum 3 locuri 
de muncăcreate, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;

c)  Ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro – minimum 4 locuri 
de muncăcreate, din care 2 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;

d)  Ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri 
de muncăcreate, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;

e)  Ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro – minimum 6 
locuri de muncăcreate, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;

f)  Ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro – minimum 7 
locuri de muncăcreate, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni

 

Acordarea finanțării:

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

 • tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 • tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, se va acorda după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat.

Toate cheltuielile aferente implementării planurilor de afaceri trebuie angajate în perioada de 18 luni de implementare a planului de afaceri.

Cheltuieli eligibile:

 1. Cheltuieli cu salariile personalului nou angajat
 2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite
 3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
 5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
 6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
 8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
 9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
 10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
 11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
 12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
 13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
 14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
 15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor

15.1. Prelucrare de date

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

 1. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare

*La momentul selectării planului de afaceri și semnării contractului de subvenție, valoarea cheltuielilor salariale bugetate nu poate depăși procentul de 10% din bugetul planului de afaceri (din ajutorul de minimis acordat).

Detalii suplimentare: free.time.consulting2020@gmail.com