Denumirea programului de finanțare: Programului Național de Redresare și Reziliență
Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11.Turism și cultură
Investiția 5. I: Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

Perioada de depunere: 24.11.2022, ora 10.00 – 23.12.2022, ora 17.00

Finanțator / sursa de finanțare: Ministerul Culturii

Obiectul programului de finanțare: program de finanțare a proiectelor culturale, destinat organizațiilor neguvernamentale, derulat în localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori.

Obiectivele specifice ale apelului:

• Dezvoltarea de aptitudini și cunoștințe artistice / de creativitate;
• Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței prin mijloace artistice;
• Capacitatea de a genera dezvoltare culturală durabilă și consolidarea ecosistemului cultural local.

Valoarea finanțării: Valoarea finanțării per proiect – minimum 100.000 lei fără TVA și maximum 200.000 lei, fără TVA.
TVA este eligibilă doar pentru entitățile neplătitoare de TVA.

Co-finanţare: minimum 10% din valoarea totală a proiectului, asigurată de autoritatea locală/judeţeană.

Alocarea financiară totală: 3 milioane de euro, fără TVA (sumă raportată la cursul InfoEuro din octombrie 2022, respectiv 4,9481 lei pentru 1 euro)

Beneficiari eligibili: organizaţii nonguvernamentale

Cheltuieli eligibile:
a) cheltuielile materiale directe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar;

b) cheltuieli cu servicii executate de terți, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu închirieri de spații pentru desfășurarea activităților culturale, cheltuieli cu închirieri de echipamente, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri, cheltuieli pentru consultanță de specialitate, cheltuieli pentru realizare de tipărituri, cheltuieli pentru organizare de evenimente, cheltuieli privind onorarii și drepturi de autor, cheltuieli pentru prestări de servicii fără caracter de continuitate;

c) cheltuieli cu personalul solicitantului (ONG), inclusiv contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit aferente salariilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în limita unui procent de cel mult 20% din totalul finanțării.

d) cheltuieli necesare implementării proiectului, pentru cazarea, masa, transportul intern şI internațional, ale personalului, participanților, invitaților și/sau beneficiarilor proiectului, sub formă de sume forfetare, conform legislației în vigoare, inclusiv taxele aferente, cu încadrarea în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale aplicabile, pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice şi instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate;

f) cheltuieli cu premii;

g) cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, în procent de cel mult 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

În cazul în care mijloacele fixe achiziționate nu sunt utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, se va acoperi doar amortizarea acestora pentru perioada de implementare a proiectului, fără a se depăși 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate.

Modalitatea de obținere a finanțării:
În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin sistemul informatic disponibil la adresa https://www.afcn-pnrr.ro