1.000.000 de euro pentru creșterea gradului de ocupare a 100 de șomeri și persoane inactive!!!

În sfârșit o linie de finanțare pe sufletul meu!

Activez în aceste tipuri de proiecte de peste 11 ani.
Chiar mă întrebam când se vor mai deschide apeluri ca acesta.
Nu au mai fost deschise de peste 8 luni.
Era și timpul!!!

Așa că HAI la treabă!​​​​

​Denumirea programului de finanțare: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii

Finanțator / sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Obiectivul Specific 3.4: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Valoarea finanțării: 1.000.000 euro

Acordarea finanțării se face pe bază de cerere de prefinanțare, cerere de plată și cerere de rambursare.

Contribuția proprie: în funcție de tipul organizației

Alocarea financiară totală: 60.000.000 euro

Solicitanți eligibili:
– Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă (HG 277/2022);
– Furnizori autorizați de formare profesională (OG 129/2000);
– Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale (Ordin MEC și MMSSF 4543/468/2004);
– Asociații și fundații (OF 26/2000);
– Organizații sindicale și Organizații patronale (Legea dialogului social 62/2011);
– Camere de Comerț și Industrie (Legea camerelor de comerț 335/2007);
– Unviersități;
– Parteneriate ale solicitanților de mai sus.

Activități eligibile:

A1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în conformitate cu Legea 76/2002: servicii de informare și consiliere profesională; servicii de mediere a muncii.

A2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților, în conformitate cu OG 129/2000, în următoarele sectoare economice: turism și eco-turism, textile și pielărie, lemn și mobilă, construcții, industrie auto și componente, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie.

A3. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

A4. Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”, în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului.

Cheltuieli eligibile:
– Cheltuieli salariale pentru membrii echipei de proiect;
– Cheltuieli cu deplasarea;
– Cheltuieli cu servicii specializate pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară și pentru organizarea de evenimente;
– Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/autorizații necesare implementării proiectului;
– Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale, altele decât terenuri și imobile, obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile;
– Cheltuieli cu hrana pentru grup țintă;
– Cheltuieli cu închiriere de spații, echipamente, vehicule, diverse bunuri;
– Cheltuieli sub forma de barem standard pentru cursurile de calificare, în funcție de nivelul de calificare;
– Cheltuieli de tip FEDR, cu excepția construcțiilor, terenurilor, clădirilor: echipamente IT, sisteme și echipamente pentru persoanele cu dizabilități, mobiliere, birotică, echipamente de protecție – max 10% din valoarea cheltuielilor directe;
– Cheltuieli cu subvenții / premii / ajutoare;
– Cheltuieli indirecte – max 15% din valoarea cheltuielilor directe cu personalul.

Perioada de derulare a proiectului:
Perioada de implementare este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.
Data limită de implementare: 31 decembrie 2023

Modalitatea de obținere a finanțării:
Depunerea proiectului se face pe platforma 2014.mysmis.ro.
Finanțarea se acordă în ordine descrescătoare a punctajelor.
Punctajul minim este de 70 de puncte.

Ocazia este de neratat!
Un astfel de buget pentru indicatorii ceruți de program – mai rar.​​

Ești reprezentatul legal al unei organizații eligibile?
Faci parte dintr-o astfel de organizație?
Cunoști o astfel de organizație?

”Prinde” această oportunitate!